Liczba wizyt: 38096737
Dziś jest: niedziela, 26 marca 2017 Strona wykorzystuje pliki cookies. Szczegóły w polityce prywatności.

wybierz wielkość tekstu:
A A A
 

REGULAMIN RADOMSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ  


REGULAMIN RADOMSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ

(załącznik nr 2 do zarządzenia Prezydenta Miasta Radomia nr 1882 z 23 grudnia 2016 roku)

Regulamin Radomskiej Karty Miejskiej określa warunki uzyskania,
użytkowania, doładowania i kontroli Radomskiej Karty Miejskiej.


Użyte określenia oznaczają:

a) Radomska Karta Miejska (zwana w dalszej części regulaminu - RKM) - bezkontaktowa elektroniczna karta będąca nośnikiem biletów elektronicznych;

b) RKM na okaziciela - karta będąca nośnikiem elektronicznych biletów jednorazowych i elektronicznych biletów okresowych;

c) RKM imienna - karta zawierająca dane osobowe i zdjęcie użytkownika będąca nośnikiem elektronicznych biletów oraz (jeżeli dotyczy) informacji o uprawnieniach do ulg;

d) elektroniczna portmonetka (zwana w dalszej części Regulaminu - EP) - usługa uruchomiona na RKM pozwalająca na gromadzenie środków w celu ich wykorzystania do wnoszenia opłat za jednorazowe przejazdy;

e) doładowanie - elektroniczne zapisanie na RKM biletu okresowego lub doładowanie elektronicznej portmonetki;

f) kasowanie biletu - należy przez to rozumieć operację zbliżenia RKM do kasownika i pobrania z EP równowartości ceny biletu (według stawki zapisanej na RKM lub wybranej przyciskiem przez pasażera);

g) rejestracja wyjścia z pojazdu - zbliżenie RKM do kasownika przy wysiadaniu z pojazdu, dokonywane po uprzedniej rejestracji przejazdu;

h) Punkt Obsługi Klienta (POK) - punkt w siedzibie MZDiK przy ul. Traugutta 30/30A i punkt MZDiK przy ul. Traugutta 2 właściwy do przyjmowania wniosków o wydanie i wydawania imiennych RKM, przyjmowania reklamacji, sprzedaży biletów, doładowań elektronicznej portmonetki, aktywacji doładowań internetowych;

i) Punkt Sprzedaży Biletów (PSB) - punkt doładowań RKM realizujący funkcję doładowań, aktywację doładowań internetowych, sprawdzania taryf i wykonanych operacji.

ROZDZIAŁ I - INFORMACJE OGÓLNE

§1. RKM jest własnością Gminy Miasta Radomia.

§2. RKM może być wydawana jako karta imienna lub na okaziciela.

§3.1. RKM imienna może być użytkowana wyłącznie przez osobę, której dane zostały zapisane na karcie.

§3.2. Pierwszą imienną RKM wydaje się bezpłatnie. Za wydanie każdego duplikatu pobiera się opłatę w wysokości określonej w uchwale Rady Miejskiej w Radomiu nr 393/2016 z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie ustalenie cen i opłat za usługi przewozowe osób w autobusach komunikacji miejskiej w Radomiu.

§4.1. RKM na okaziciela może być używana przez wielu użytkowników, nie zawiera danych osobowych i wydawana jest za kaucją w wysokości 10 zł.
§4.2. W przypadku rezygnacji użytkownika z RKM na okaziciela kaucja podlega zwrotowi po oddaniu nieuszkodzonej karty.

ROZDZIAŁ II - UZYSKANIE RKM

§5. RKM imienna zostaje wydana na podstawie pisemnego wniosku:
a) osoby, która ukończyła 18 lat,
b) przedstawiciela ustawowego małoletniego, który nie ukończył 18 lat,
c) opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie,
d) kuratora osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.

§6.1. Wniosek o wydanie imiennej RKM zawiera dane osobowe pasażera (imię i nazwisko, PESEL i adres zamieszkania) niezbędne w celu wystawienia karty i prowadzenia ewidencji.
§6.2. Wniosek można pobrać w POK, PSB lub ze strony internetowej www.mzdik.pl.

§7.1. Wniosek należy złożyć w POK, PSB wraz z aktualnym zdjęciem o wymiarach 35 x 45 mm oraz przedstawić dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wnioskodawcy i dokument potwierdzający ulgę i czas jej obowiązywania, jeżeli wnioskodawca prawo do ulgi posiada.
§7.2. Zdjęcie podlega zwrotowi przy odbiorze karty.
§7.3. Niekompletny lub błędnie wypełniony wniosek nie będzie rozpatrywany.

§8.1. Użytkownik karty wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na umieszczenie wizerunku na karcie.
§8.2. Wnioski o wydanie karty podlegają zniszczeniu w ciągu 90 dni od wydania RKM.
§8.3. Dane osobowe zawarte we wniosku podlegają ewidencji  zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

§9. RKM imienną wnioskodawca jest zobowiązany odebrać w POK, PSB w terminie wskazanym przez przyjmującego wniosek, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

§10. Duplikat imiennej RKM jest wydawany na wniosek przy jednoczesnym zablokowaniu poprzedniej karty.

§11.1. Każdorazową zmianę danych osobowych (między innymi nazwisko, imię, adres) wnioskodawca jest zobowiązany zgłosić do POK w celu uaktualnienia danych zawartych na RKM.
§11.2. Aktualizacja danych jest dokonywana bezpłatnie.

§12. Kartę z ujawnioną wadą fabryczną można wymienić bezpłatnie po zwrocie użytkowanej karty.

§13. W uzasadnionych, udokumentowanych przypadkach dopuszcza się zwrot przez pasażera biletu okresowego zakupionego na imienną RKM po złożeniu wniosku w POK. Kwotę zwrotu wylicza się dzieląc pełną wartość biletu przez liczbę dni, na jaką bilet był wykupiony i mnoży przez liczbę dni pozostałą do wykorzystania. Wyliczoną kwotę pomniejsza się o opłatę manipulacyjną - 10 zł.

§14. RKM na okaziciela wydawana jest wnioskodawcy po wpłaceniu kaucji w wysokości 10 zł.

ROZDZIAŁ III - ZASADY DOŁADOWYWANIA RKM

§15. Doładowanie RKM odbywa się w POK, w automatach stacjonarnych, PSB oraz poprzez sieć internetową.

§16. Każdorazowo po doładowaniu RKM w POK, PSB lub automacie stacjonarnym wydawane jest potwierdzenie transakcji, które jest podstawą składania ewentualnych reklamacji.

§17.1. W przypadku doładowania RKM przez Internet pasażer jest zobowiązany po upływie 24 godzin od doładowania, ale nie później niż w terminie 7 dni roboczych, do przeniesienia kontraktu na kartę przez:
a) umieszczenie karty w kieszeni kasownika,
b) dokonanie operacji przeniesienia kontraktu w automacie stacjonarnym, PSB, POK.
§17.2. Po upływie 7 dni roboczych przeniesienia kontraktów na kartę można dokonać tylko w POK.

§18.1. Elektroniczna portmonetka (EP) jest aktywna w przypadku zgromadzenia na niej środków i jest ważna do czasu ich wykorzystania lub zablokowania karty. Przedłużenia ważności EP dokonuje się przez kolejne doładowanie.
§18.2. Suma środków zgromadzonych na elektronicznej portmonetce jest limitowana i nie może przekroczyć kwoty 200 zł.

ROZDZIAŁ IV - OPIS FUNKCJONOWANIA KASOWNIKA I KASOWANIE RKM

§19. Kasownik służy do:
- kasowania biletów z EP,
 - sprawdzania stanu RKM,
- przenoszenia na kartę kontraktów zakupionych przez Internet.

§20. W przedniej części kasownika znajduje się moduł wyświetlacza, na którym widoczna jest bieżąca data i czas oraz wyświetlane są komunikaty.

§21. Każda operacja przeprowadzana przy użyciu kasownika potwierdzana jest komunikatem informacyjnym na wyświetlaczu, widocznym tak długo, jak przyłożona jest do niego karta.

§22. Poniżej wyświetlacza znajdują się trzy klawisze umożliwiające:
N - kasowanie biletu normalnego,
U - kasowanie biletu ulgowego,
S - sprawdzenie stanu konta.

§23.1. Przy kasowaniu biletu z imiennej RKM za siebie należy przyłożyć RKM do kasownika. System automatycznie pobierze opłatę zgodną z rodzajem zakodowanego uprawnienia bez konieczności naciskania przycisków.
§23.2. Kasując bilet za inną osobę należy najpierw wcisnąć klawisz N lub U, a następnie przyłożyć kartę. Kasownik jest gotowy przez około 5 sekund do pobrania z EP jednorazowej opłaty za bilet, stosownie do naciśniętego klawisza.

§24. Poprawne skasowanie biletu potwierdzane jest komunikatem na wyświetlaczu "Pobrano - kwota", zaświeceniem się czerwonej diody i pojedynczym sygnałem dźwiękowym.

§25. Nieskasowanie biletu sygnalizowane jest poprzez zaświecenie się czerwonej diody i potrójnym sygnałem dźwiękowym. Powód nieskasowania pokazany jest na wyświetlaczu.

§26. Zbyt szybkie odsunięcie karty od kasownika spowoduje wyświetlenie komunikatu "Sprawdź operację", zaświecenie się czerwonej diody oraz wygenerowanie potrójnego sygnału dźwiękowego. Należy wtedy wcisnąć przycisk S na kasowniku oraz ponownie zbliżyć do niego kartę, aby sprawdzić, czy operacja została przyjęta przez kasownik. W przypadku stwierdzenia braku skasowania biletu czynność kasowania należy powtórzyć.

§27. Naciśnięcie klawisza S oznacza uruchomienie sprawdzania stanu karty. Po przyłożeniu karty wyświetlane są kolejno informacje: o dacie ważności biletów okresowych i saldzie EP. Dodatkowo zapala się czerwona lampka oraz generowany jest podwójny sygnał dźwiękowy.

§28.1. Blokada kasownika uruchamiana jest przez kierowcę lub przez kontrolera biletów.
§28.2. Stan zablokowania jest sygnalizowany komunikatem "Zablokowany" i świeceniem się czerwonej diody na kasowniku.

§29.1. System kasowania karty z EP funkcjonuje na zasadzie pobierania opłat typu wejście-wyjście, co oznacza, że posiadacz karty zobowiązany jest skasować bilet bezzwłocznie po wejściu do autobusu poprzez jej przyłożenie do kasownika.
§29.2. Zarejestrowanie przejazdu powoduje pobranie ze środków EP opłaty jak za bilet jednorazowy.
§29.3. Aby rozliczyć przejazd według cen z EP, należy dokonać rejestracji wyjścia z pojazdu.
§29.4. W momencie rejestracji wyjścia z pojazdu zostanie zwrócona różnica między zaliczkowo pobraną opłatą jak za bilet jednorazowy a opłatą należną za przejazd według cen z EP.

§30. Upłynięcie daty ważności zapisanych na imiennej RKM uprawnień do przejazdów ulgowych nie będzie sygnalizowane. Kasownik pobierze opłatę jak za przejazd normalny.

§31. Aby zarejestrować przejazd, na RKM musi znajdować się kwota nie mniejsza niż cena biletu jednorazowego z EP.

§32. W przypadku korzystania z RKM, z kontraktu EP w jednym autobusie można dokonać maksymalnie 5 skasowań - to jest za siebie i do 4 skasowań za współpasażerów przy użyciu przycisku N lub U.

§33. Każde dodatkowe kasowanie biletu poza swoim przejazdem wymaga dodatkowego kasowania karty przy użyciu przycisku N lub U.

§34. W przypadku korzystania z RKM z zapisanymi dwoma kontraktami, to jest biletu okresowego i EP, w pierwszej kolejności system będzie korzystał z ważnego w danym dniu biletu okresowego. Jeżeli bilety okresowe utraciły ważność, to kasownik podejmuje bez ostrzeżenia próbę skasowania biletu z EP według taryfy zapisanej w RKM.

§35.1. Dwukrotne naciśnięcie klawisza S powoduje uruchomienie funkcji przenoszenia na kartę kontraktów zakupionych przez Internet. Po uruchomieniu funkcji kasownik oczekuje na umieszczenie karty w kieszeni kasownika. Kartę można usunąć z kieszeni dopiero po zakończeniu operacji.
§35.2. Poprawne zakończenie operacji przenoszenia kontraktów potwierdzone jest komunikatem na wyświetlaczu.
§35.3. Niepoprawne zakończenie operacji przenoszenia kontraktów potwierdzone jest komunikatem na wyświetlaczu, zaświeceniem się czerwonej diody oraz potrójnym sygnałem dźwiękowym.

§36.1. Karty nie wolno:
a) łamać, zginać lub w jakikolwiek inny sposób uszkadzać mechanicznie, na przykład dziurkując;
b) narażać na oddziaływanie wysokich temperatur, środków chemicznych, silnych pól magnetycznych lub elektrycznych
§36.2. Kartę należy bezpiecznie przechowywać i użytkować podobnie jak inne karty tego typu, na przykład karty płatnicze.

§37.1. Blokowanie imiennej RKM przez MZDiK następuje w przypadku;
a) złożenia takiego wniosku przez użytkownika imiennej RKM (osobę wymienioną w §5);
b) upływu 30 dni od dnia zatrzymania RKM przez kontrolera z podejrzeniem, iż posługiwała się nią osoba nieupoważniona - jeżeli nie zgłosi się po nią użytkownik okazując dowód wpłaty opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu osoby, której taką RKM zatrzymano.
§37.2. Zablokowanie imiennej RKM powoduje, iż staje się ona nieważna.
§37.3. Karta zablokowana nie może być ponownie odblokowana.

ROZDZIAŁ V - REKLAMACJE RKM

§38. Reklamacje związane z funkcjonowaniem RKM można składać w POK na podstawie wniosku reklamacyjnego.

§39. Utratę RKM z powodu zagubienia lub kradzieży należy zgłosić osobiście w POK. Utracona karta zostanie zablokowana następnego dnia roboczego do godziny 10:00.

§40. MZDiK nie odpowiada za straty środków zgromadzonych na EP do momentu zgłoszenia utraty karty oraz od momentu zgłoszenia utraty karty do godziny 10:00 następnego dnia roboczego.

§41. Zapisane na utraconej imiennej RKM bilety okresowe oraz środki z EP zostaną przeniesione na duplikat karty według stanu na godzinę 10:00 następnego dnia roboczego po dniu zgłoszenia utraty karty.

 - Regulamin doładowania RKM przez Internet (kliknij tutaj, aby otworzyć w nowym oknie)

 
 
 
WYSZUKIWARKA


 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI, 26-600 Radom, ul. Traugutta 30/30A, sekretariat: tel. 48 365-46-52, fax 48 365-39-93 Projekt i wykonanie: www.copycon.pl