Liczba wizyt: 38155589
Dziś jest: wtorek, 28 marca 2017 Strona wykorzystuje pliki cookies. Szczegóły w polityce prywatności.

wybierz wielkość tekstu:
A A A
 

KONSULTACJE SPOŁECZNE  


Podsumowanie konsultacji w sprawie zmian przy Traugutta i Narutowicza

W dniach od 28 maja do 12 czerwca 2015 roku odbywały się konsultacje społeczne dotyczące zmian w organizacji ruchu kołowego, pieszych i rowerzystów w rejonie ulic Traugutta i Narutowicza. Propozycje miały na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu, zmniejszenie liczby punktów kolizyjnych i likwidację barier architektonicznych. Podczas konsultacji do Urzędu Miejskiego w Radomiu wpłynęło 286 ankiet. Dziękujemy za wszystkie oddane głosy. Mieszkańcy odpowiadali na osiem pytań. Z największym poparciem spotkały się propozycje wydłużenia pasa ruchu przeznaczonego do skrętu w lewo w ulicę Kościuszki, korekty geometrii wysepek u zbiegu Traugutta i Narutowicza, likwidacji przejścia dla pieszych przez ulicę Narutowicza (po zachodniej stronie ulicy Traugutta), uruchomienia pary nowych przystanków przy Traugutta oraz obniżenia krawężników przy wszystkich przejściach dla pieszych. W tych kwestiach zdecydowana większość uczestników miejskich konsultacji poparła przedstawione przez nas propozycje. Rozbieżne opinie dotyczyły natomiast przejazdu dla rowerów pomiędzy ulicami Jaracza i Narutowicza oraz budowy rozgałęzienia drogi rowerowej umożliwiającego wjazd w ulice Traugutta i Moniuszki. Większość głosujących była za wprowadzeniem tego usprawnienia, ale spory dotyczyły lokalizacji przejazdu. Były propozycje, by sąsiadował on z obecnym przejściem dla pieszych przez ulice Narutowicza i Traugutta, a także pomysły jego likwidacji i wytyczenia nowego przejścia wraz z drogą rowerową - na wprost Moniuszki. Więcej szczegółów w poniższym podsumowaniu.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych na terenie miasta Radomia w celu zebrania opinii
i propozycji dotyczących zmian w organizacji ruchu samochodów, pieszych i rowerzystów w rejonie skrzyżowania
ulic Romualda Traugutta i Gabriela Narutowicza w Radomiu (kliknij tutaj, aby otworzyć plik PDF w nowym oknie).

Powyższe sprawozdanie przygotował:
Referat Centrum Komunikacji Społecznej Kancelarii Prezydenta Urzędu Miejskiego w Radomiu.
 Konsultacje społeczne w sprawie projektu rozwoju sieci dróg rowerowych

Od 10 grudnia 2014 roku do 15 stycznia 2015 roku trwały konsultacje społeczne na temat projektu wprowadzenia usprawnień w komunikacji rowerowej w Radomiu w latach 2015-2018. Mieszkańcom miasta został przedłożony do zaopiniowania plan budowy dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rowerowych oraz wprowadzania innych udogodnień. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione przez ich organizatora, czyli Centrum Komunikacji Społecznej, wchodzące obecnie w skład Kancelarii Prezydenta, w sprawozdaniu opublikowanym w terminie do 60 dni od chwili zakończenia.

- Mapka obecnych i planowanych dróg dla rowerów w Radomiu (kliknij tutaj, aby otworzyć w nowym oknie)
- Wykaz usprawnień w komunikacji rowerowej w Radomiu (kliknij tu, aby otworzyć plik PDF w nowym oknie)
 P
odsumowanie konsultacji w sprawie planu transportowego na lata 2013-2020

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych wśród mieszkańców Radomia oraz z przedstawicielami instytucji branżowych w sprawie "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Radomia na lata 2013-2020" (kliknij tutaj, aby otworzyć plik PDF w nowym oknie).

Powyższe sprawozdanie przygotował:
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Uchwała Rady Miejskiej w Radomiu nr 641/2013 w sprawie "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Radomia na lata 2013-2020" (kliknij tutaj, by otworzyć plik PDF w nowym oknie).
 Podsumowanie konsultacji w sprawie zmian w Strefie Płatnego Parkowania

Zakończyliśmy konsultacje społeczne dotyczące możliwości wprowadzenia zmian zasad postoju w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego dla osób niepełnosprawnych, posiadających karty parkingowe. Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu nr 98/2011 z 4 kwietnia 2011 roku, osoby te mogą obecnie bezpłatnie parkować pojazdy w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Według naszej propozycji, posiadacze kart mogliby stawać bezpłatnie tylko na miejscach wyznaczonych (tak zwanych kopertach), oznaczonych znakiem D-18a i tabliczką T-29.

W obiegu jest obecnie wiele kart parkingowych należących do osób już nieżyjących, z których korzystają członkowie rodzin lub znajomi zmarłego. Powszechny jest też proceder polegający na kopiowaniu kart parkingowych. W naszej ocenie, proponowana zmiana zasad postoju przyczyni się do bardziej efektywnego wykorzystania około 1400 miejsc postojowych. Zwiększy także rotację pojazdów parkujących w strefie. Zmiana zasad postoju dotyczących posiadaczy kart wiązałaby się ze zwiększeniem liczby miejsc postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych - tak, by ułatwić im parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego i dotarcie do instytucji użyteczności publicznej.

Z prośbą o wyrażenie opinii na temat wprowadzenia zmian w SPPN zwróciliśmy się nie tylko do mieszkańców miasta, lecz także bezpośrednio do radomskich organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Podczas trwających przez prawie miesiąc konsultacji otrzymaliśmy kilkanaście opinii, wyłącznie od osób prywatnych.

Autorzy prawie wszystkich opinii zgodnie podkreślali, że obecna sytuacja, w której z kart parkingowych albo ich kopii korzystają osoby zdrowe, jest patologią - i że z nieuczciwymi kierowcami należy zdecydowanie walczyć. Część osób wyraziła jednak obawę, czy ograniczenie bezpłatnego postoju dla posiadaczy kart tylko do miejsc wyznaczonych nie spowoduje dodatkowych utrudnień dla osób niepełnosprawnych. Niektórzy dodawali, że liczba tak zwanych kopert w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego jest niewystarczająca i że po wprowadzeniu zmian znalezienie wolnego miejsca przeznaczonego dla osoby niepełnosprawnej będzie bardzo trudne. Jeden z mieszkańców zwrócił uwagę na duże odległości między kopertami i miejscami, do których często chcą dojechać niepełnosprawni. Wyjaśniamy zatem jeszcze raz, że ewentualne zmiany zasad parkowania byłyby połączone ze zwiększeniem liczby miejsc postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Obecnie w strefie jest około 1400 miejsc postojowych, a 10 procent z nich to tak zwane koperty. Przewidujemy, że miejsc postojowych oznaczonych znakiem D-18a i tabliczką T-29 będzie znacznie więcej. Będą to miejsca wyznaczone w najbardziej pożądanych przez osoby niepełnosprawne lokalizacjach.

Dużo osób postulowało weryfikację kart parkingowych będących obecnie w obiegu i unieważnienie kart podrobionych lub należących do osób zmarłych. Pojawiła się nawet koncepcja wymiany kart na nowe o innym formacie, kolorze i z nowoczesnymi zabezpieczeniami przed fałszowaniem, na przykład hologramami. Autor tejże propozycji był zdania, iż posiadacze kart prawdopodobnie zgodzą się nawet na pokrycie części kosztów wymiany. W efekcie zwiększyłaby się liczba miejsc postojowych zarezerwowanych dla nich w strefie. Informujemy zatem, że weryfikacja kart parkingowych wydawanych przez Urząd Miejski w Radomiu została przeprowadzona jeszcze przed wakacjami. Stwierdzono w sumie 6245 kart parkingowych wydanych osobom niepełnosprawnym. Jak się okazało, w 310 przypadkach posiadacze kart nie żyli. Warto tutaj wyjaśnić, że do wydawania kart parkingowych jest uprawnionych wiele organów i nie jesteśmy w stanie zweryfikować ważności dokumentów, którymi legitymują się mieszkańcy innych miast bądź państw, parkujący bezpłatnie w radomskiej strefie. Z uwagi na fakt, że wzór karty parkingowej został ściśle określony w zaleceniu Rady Unii Europejskiej oraz rozporządzeniu Ministerstwa Infrastruktury, nie możemy dowolnie zmodyfikować wyglądu kart.

Sporo osób w swoich opiniach podkreślało konieczność częstszych kontroli kierowców, którzy posługują się kartami parkingowymi. Zwrócono uwagę, że na tak zwanych kopertach zwykle parkują wciąż te same auta i to często przez wiele godzin. Zgłoszono nam też przypadki, gdy z miejsc postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych ostentacyjnie korzystają kierowcy zdrowi. Wyjaśniamy, że kontrole osób posługujących się kartami parkingowymi są prowadzone regularnie, wspólnie ze Strażą Miejską. Kierowcy przyłapani na używaniu kopii kart lub posługiwaniu się dokumentami należącymi do osób zmarłych powinni liczyć się z surowymi konsekwencjami. Kodeks karny przewiduje kary od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Warto zauważyć, że zmiana zasad postoju w strefie dla osób niepełnosprawnych przyczyniłaby się w znaczącym stopniu do skuteczniejszej walki z nieuczciwymi kierowcami.

Dziękujemy wszystkim za udział w konsultacjach i za przekazane nam opinie oraz uwagi. Propozycje zmian w strefie przedstawimy na najbliższym posiedzeniu Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych. Decyzję na temat ewentualnej zmiany regulaminu Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego podejmą radni Rady Miejskiej.
.Podsumowanie konsultacji w sprawie podziału Radomia na obszary SIM


Dla potrzeb Systemu Informacji Miejskiej miasto zostanie podzielone na 56 obszarów. Ostateczny przebieg ich granic został ustalony w wyniku zorganizowanych przez nas konsultacji społecznych. Nazwy poszczególnych obszarów będą umieszczane przede wszystkim na tabliczkach z nazwami ulic, czyli na najważniejszym elemencie wdrażanego SIM-u.

Konsultacje społeczne w sprawie podziału miasta na obszary SIM zostały zorganizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu oraz Urząd Miejski w Radomiu. Były one przeprowadzone w okresie od 14 grudnia 2011 roku do 13 stycznia 2012 roku włącznie. Mapy z proponowanym podziałem były udostępnione na stronach internetowych oraz w siedzibach obydwu instytucji. Informacje o rozpoczęciu konsultacji społecznych zostały ponadto rozesłane do wszystkich lokalnych redakcji. Uwagi lub propozycje mógł zatem wnieść każdy zainteresowany mieszkaniec Radomia. W trakcie trwania konsultacji społecznych swoje opinie zgłosiło 30 osób. Łącznie wpłynęło 55 propozycji lub zapytań.

Początkowo w planie było używanie tylko określenia "osiedle". Po konsultacjach z prawnikami została jednak podjęta decyzja o formalnym podziale na obszary Systemu Informacji Miejskiej. Taki zapis będzie też umieszczony w uchwale Rady Miejskiej, zatwierdzającej wspomniany podział. Wszystko dlatego, że podział na dzielnice lub osiedla może być uznany jako wyodrębnienie jednostek pomocniczych gminy (w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku). Takie jednostki musiałyby natomiast posiadać organy uchwałodawcze (rady) oraz wykonawcze (zarządy). Określenie "obszar" zostało użyte tylko w znaczeniu formalnym. Jego odpowiednikami nadal będą słowa "dzielnica" i "osiedle", ale w znaczeniu słownikowym (część miasta o określonej nazwie bez własnych struktur administracyjnych).

Propozycja podziału Radomia na obszary została opracowana nie tylko na podstawie opinii mieszkańców miasta, lecz przede wszystkim na podstawie fachowych źródeł (literatura i plany Radomia). Podczas prac nad propozycją podziału miasta na obszary SIM spotkaliśmy się z wieloma opiniami, wynikającymi zwłaszcza z osobistych odczuć różnych osób. Oczekiwania mieszkańców Radomia wobec oficjalnego podziału miasta były różne. Pojawiały się na przykład opinie, że proponowanych jednostek jest zbyt dużo i że Radom powinien być podzielony maksymalnie na 10 obszarów. Z drugiej strony były natomiast sugestie, żeby niektóre dzielnice dodatkowo podzielić na jeszcze mniejsze jednostki. Po analizie tych propozycji została podjęta decyzja, aby pozostać przy proponowanej liczbie obszarów SIM. Podajemy je poniżej.

Przy ustalaniu niniejszego podziału były też brane pod uwagę doświadczenia innych miast, a także wytyczne, którymi kierowali się projektanci tego typu systemów. Istnieje już wiele innych podziałów Radomia - między innymi na parafie, obwody spisowe, obwody wyborcze, rejony szkolne, obręby geodezyjne itp. Każdy z nich funkcjonuje niezależnie od siebie, bo każdy był tworzony w zupełnie innym celu. Nie mogły one więc być wyznacznikami przy tworzeniu podziału na obszary. Ustalanie granic było przede wszystkim ukierunkowane na to, gdzie powinny być montowane tablice SIM.

Przygotowywanie podziału nie było łatwym zadaniem - ze względu na liczne sprzeczności, wynikające z opinii samych mieszkańców. Nikt nigdy nie określił konkretnych granic wielu terenów, więc czasami mieszkańcy jednej ulicy potrafią przyporządkowywać ją do różnych dzielnic (tak było na przykład w przypadku osiedla Akademickiego i Gołębiowa II, a także Zamłynia i Koziej Góry). Obecny podział na obszary SIM jest zatem w przeważającej mierze efektem rozwiązań kompromisowych. Z tego powodu z pewnością nie jest on w stanie zadowolić wszystkich zainteresowanych radomian.

Szczegółowe uzasadnienie planowanego podziału przedstawiamy w załączniku (kliknij tutaj, żeby otworzyć plik PDF). Zachęcamy do zapoznania się z tym plikiem - są w nim opisane postulaty zgłaszane w trakcie konsultacji społecznych.

Wykaz obszarów Systemu Informacji Miejskiej (w kolejności alfabetycznej):
osiedle Akademickie, Borki, Brzustówka, Długojów, Długojów Górny, Dzierzków, Firlej, Glinice, Godów, Gołębiów,
Gołębiów I, Gołębiów II, Halinów, Huta Józefowska, Idalin, Janiszpol, Jeżowa Wola, Józefów, Kaptur, Kierzków,
Koniówka, Kończyce, Kozia Góra, Krychnowice, Krzewień, Malczew, Malenice, Miasto Kazimierzowskie, Michałów,
Mleczna, Młodzianów, Młynek Janiszewski, osiedle Nad Potokiem, Nowa Wola Gołębiowska, Nowiny Malczewskie,
Obozisko, Planty, Południe, Potkanów, Prędocinek, Pruszaków, Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Sadków,
Stara Wola Gołębiowska, Stare Miasto, Śródmieście, Ustronie, Wacyn, Wielogóra, Wincentów, Wośniki, Wólka
Klwatecka, osiedle XV-lecia, Zamłynie, Żakowice (nazwy obszarów odpowiadają zwyczajowym nazwom dzielnic).

Mapa podziału Radomia na obszary Systemu Informacji Miejskiej (kliknij tutaj, aby otworzyć plik PDF w nowym oknie).

Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 28 maja 2012 roku radni podjęli uchwałę w sprawie podziału naszego miasta na obszary Systemu Informacji Miejskiej (22 głosami za, bez żadnego głosu przeciw, przy jednym wstrzymującym się).
 Podsumowanie konsultacji w sprawie stref prędkości Tempo 30 i Tempo 70

Zakończyliśmy konsultacje społeczne dotyczące możliwości wprowadzenia w centrum Radomia strefy uspokojonego ruchu oraz zwiększenia dopuszczalnej prędkości jazdy do 70 kilometrów na godzinę na wybranych fragmentach dróg wylotowych z miasta. Informujemy o najczęściej pojawiających się uwagach oraz propozycjach mieszkańców miasta.

Opinie na temat stref, roboczo zwanych Tempo 30 i Tempo 70, zbieraliśmy przez kilka miesięcy. W pierwszym etapie konsultacji zwróciliśmy się do zainteresowanych mieszkańców z prośbą o pisemne wyrażanie uwag i sugestii na temat proponowanych przez nas zmian. Otrzymaliśmy w ten sposób kilkadziesiąt opinii od osób prywatnych lub organizacji i stowarzyszeń. Wszystkie przekazane nam spostrzeżenia przeanalizowali pracownicy naszego Działu Inżynierii Ruchu. Ostatnim etapem konsultacji była debata z udziałem przedstawicieli policji, MZDiK, studentów Politechniki Radomskiej, specjalistów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zainteresowanych mieszkańców.

Przypomnijmy, że strefa Tempo 30 miałaby zostać wprowadzona na obszarze znajdującym się pomiędzy ulicami: 25 Czerwca, Waryńskiego, Traugutta, Tochtermana, Bernardyńską, Lekarską, Wałową, Malczewskiego, Kelles-Krauza, Struga, Pileckiego i Kelles-Krauza (lecz bez tych ulic). Maksymalna prędkość pojazdów na obszarze strefy Tempo 30 byłaby ograniczona do 30 kilometrów na godzinę. Zwiększyłoby to znacznie bezpieczeństwo na ulicach generujących spory ruch pieszy. Ulice objęte strefą Tempo 30 stałyby się bardziej przyjazne dla niechronionych uczestników ruchu, czyli pieszych i rowerzystów. Strefa spowodowałaby także płynność jazdy i zwiększenie przepustowości skrzyżowań.

Propozycja wprowadzenia w centrum Radomia strefy uspokojonego ruchu spotkała się ze sporym zainteresowaniem. Dostaliśmy w tej sprawie kilkadziesiąt komentarzy i uwag, a najwięcej z nich dotyczyło rozszerzenia strefy Tempo 30. Postulowano objęcie nią Miasta Kazimierzowskiego (czyli okolic Rynku) oraz ulicy Malczewskiego, pojawiła się nawet koncepcja wprowadzenia takiej strefy na osiedlach mieszkaniowych - na przykład na Południu, Ustroniu i Michałowie.

Część mieszkańców zasugerowała zwiększenie liczby fizycznych elementów, które spowalniają ruch samochodów - w tym wyniesionych przejść dla pieszych i wyniesionych skrzyżowań. Proponowano również wprowadzenie skrzyżowań równorzędnych, lokalnych przewężeń, ulic jednokierunkowych z dopuszczeniem ruchu rowerowego w obu kierunkach oraz ruchu dwukierunkowego dla rowerów na ulicach jednokierunkowych. Jeden z radomian postulował ustawienie w obrębie strefy fotoradarów, a w innej koncepcji zasugerowano nam zwiększenie maksymalnej prędkości pojazdów na obszarze strefy do 40 kilometrów na godzinę. Niektórzy wnioskodawcy obawiali się, czy wprowadzenie tej strefy nie spowoduje tworzenia się korków bądź opóźnień w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej. Zwrócono nam także uwagę na brak możliwości jazdy w nocy z prędkością do 50 kilometrów na godzinę - gdy jest znikome natężenie ruchu.

Kilka wniosków dotyczyło rozszerzenia obecnej strefy zamieszkania o ulice: Focha (od placu Jagiellońskiego do ulicy Żeromskiego), Witolda, Wąską, Struga (wzdłuż Resursy Obywatelskiej), Piłsudskiego (od placu Konstytucji 3 Maja do Sienkiewicza), Mickiewicza (od Sienkiewicza do Żeromskiego) oraz Żeromskiego (od Niedziałkowskiego do 25 Czerwca).

Wiele uwag i komentarzy otrzymaliśmy także w sprawie możliwości wprowadzenia stref Tempo 70. Przypomnijmy, że proponowaliśmy objęcie nimi ulic: Warszawskiej (od Kusocińskiego aż do granicy miasta), Żółkiewskiego, alei Wojska Polskiego, Zwolińskiego, Kieleckiej (od ronda Łaskiego do granicy miasta), NSZZ Solidarność, Wolanowskiej (od NSZZ Solidarność do granicy miasta), Maratońskiej, Szarych Szeregów, Czarnieckiego i alei Grzecznarowskiego (od tunelu pod torami kolejowymi do ronda Matki Bożej Fatimskiej). W obrębie tej strefy dopuszczalna prędkość jazdy zostałaby zwiększona do 70 kilometrów na godzinę. Podkreśliliśmy, że mimo ustawowego ograniczenia prędkości w mieście do 50 kilometrów na godzinę, w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest zwiększanie prędkości na drogach, których geometria zapewnia właściwe odseparowanie ruchu samochodowego od pieszego. Stąd też te powyższe propozycje.

Najczęściej radomianie sugerowali nam wyłączenie ze stref Tempo 70 alei Grzecznarowskiego, alei Wojska Polskiego oraz ulic Warszawskiej, Szarych Szeregów i Żółkiewskiego (z uwagi na zły stan nawierzchni oraz sąsiedztwo dużych osiedli), a także Czarnieckiego (z uwagi na intensywnie uczęszczane przejścia dla pieszych). W zamian pojawiały się postulaty wprowadzenia stref Tempo 70 na budowanym właśnie przedłużeniu ulicy Mieszka I, na już przebudowanym ciągu ulic Mariackiej i Młodzianowskiej od ronda Kisielewskiego do torów, a w przyszłości - na obwodnicy południowej.

W wielu opiniach podkreślano, że prędkość komunikacyjna i typ skrzyżowania muszą być dostosowane do klasy dróg, natomiast w pierwszej kolejności należy zadbać o poprawę bezpieczeństwa pieszych - przez instalowanie wzbudzanej sygnalizacji świetlnej lub stosowanie bezkolizyjnych przejść. Zwracano nam również uwagę na konieczność montażu przy ulicach w obrębie stref Tempo 70 barier dźwiękochłonnych oraz odseparowania ulic od zabudowy mieszkaniowej.

Dziękujemy za udział w konsultacjach oraz za przekazywane nam opinie i uwagi. Podjęliśmy decyzję o przygotowaniu oficjalnego dokumentu z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednoznacznie określi on harmonogram i sposób wdrażania u nas stref Tempo 30 i Tempo 70, a także sprecyzuje związane z tym koszty. Takie opracowanie zostanie wykonane przez firmę projektową, specjalizującą się w zadaniach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

 
 
 
WYSZUKIWARKA


 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI, 26-600 Radom, ul. Traugutta 30/30A, sekretariat: tel. 48 365-46-52, fax 48 365-39-93 Projekt i wykonanie: www.copycon.pl