Liczba wizyt: 38096382
Dziś jest: niedziela, 26 marca 2017 Strona wykorzystuje pliki cookies. Szczegóły w polityce prywatności.

wybierz wielkość tekstu:
A A A
 

UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH  


UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW
W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W RADOMIU ORAZ SPOSÓB DOKUMENTOWANIA UPRAWNIEŃ

(załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Radomiu nr 393/2016 z 7 listopada 2016 roku)

1. Dzieci od dnia urodzenia do 30 września w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat - na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość i wiek dziecka lub RKM z zakodowaną ważną ulgą.

2. Osoby, które ukończyły 70 rok życia - na podstawie dowodu osobistego lub RKM z zakodowaną ważną ulgą.

3. Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym (z przyczyny 01-U, 02-P, 05-R, 12-C) będące mieszkańcami Radomia - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym z wpisanym kodem 01-U, 02-P, 05-R, 12-C lub RKM z zakodowaną ważną ulgą.

4. Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym z przyczyny 04-O wraz ze wskazanym przez nich opiekunem - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej lub orzeczenia ZUS / KRUS wraz z dowodem osobistym lub RKM z zakodowaną ważną ulgą.

5. Radni Rady Miejskiej w Radomiu - na podstawie ważnej RKM.

6. Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 25 roku życia - na podstawie jednego z niżej wymienionych dokumentów:
1) legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia;
2) legitymacji osoby niepełnosprawnej stwierdzającej znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości i wieku osoby uprawnionej lub RKM z zakodowaną ważną ulgą.

7. Pełnoletni opiekun dzieci i młodzieży, o których mowa w punkcie 6:
1) jeżeli przejazd odbywany jest wraz z uprawnionym - na podstawie dokumentu, jakim legitymuje się uprawniony, określonego w pkt. 6;
2) jeżeli przejazd odbywany jest bez uprawnionego, to jest po uprawnionego lub z powrotem po jego odwiezieniu, na trasie przejazdu z miejsca zamieszkania lub pobytu do placówki oświatowej lub szkoły wyższej - na podstawie ważnego zaświadczenia na druku stanowiącym załącznik 3 do uchwały Rady Miejskiej w Radomiu nr 393/2016 z 7.11.2016.

8. Umundurowani funkcjonariusze: Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej.

9. Zasłużeni honorowi dawcy krwi po oddaniu: kobiety - 15 litrów, mężczyźni - 18 litrów krwi pełnej lub odpowiadające tej objętości ilości innych składników oraz zasłużeni dawcy przeszczepów - na podstawie ważnej RKM.

10. Pracownicy operatora / organizatora przewozów komunikacji miejskiej w Radomiu - na podstawie RKM z zakodowaną ważną ulgą.

11. 22 września (Europejski Dzień bez Samochodu) i 1 listopada (Wszystkich Świętych) są dniami BEZPŁATNEJ komunikacji miejskiej w Radomiu.

12. Bezrobotni mieszkańcy Radomia, zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu jako osoby bez prawa do zasiłku - w dniu obowiązkowej wizyty w Urzędzie Pracy w godzinach 6:00-16:00 - na podstawie wezwania z PUP wraz z dowodem osobistym.

13. Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych - na podstawie RKM z zakodowaną ulgą (podstawą jest legitymacja wydana przez Szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych).

14. Zorganizowane grupy w ramach kulturalnych, charytatywnych, sportowych lub innych inicjatyw społecznych. Udzielenie powyższych uprawnień następuje na podstawie wniosku złożonego w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Radomiu oraz po akceptacji przez Prezydenta Miasta Radomia. Łączny roczny koszt wyżej wymienionych udzielonych uprawnień nie może przekroczyć wysokości 0,5 % wartości sprzedanych biletów w poprzedzającym roku kalendarzowym - na podstawie identyfikatora wskazanego przez organizatora.
 

 

UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH  


UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA Z ULGOWYCH PRZEJAZDÓW
W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W RADOMIU ORAZ SPOSÓB DOKUMENTOWANIA UPRAWNIEŃ

(załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Radomiu nr 393/2016 z 7 listopada 2016 roku)

1. Dzieci i młodzież po ukończeniu 6 lat do 30 września w roku kalendarzowym, w którym kończą 18 lat - na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość i wiek dziecka lub RKM z zakodowaną ważną ulgą.

2. Młodzież szkolna po ukończeniu 18 lat do 30 września w roku kalendarzowym, w którym kończą 21 lat - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub RKM z zakodowaną ważną ulgą.

3. Doktoranci - na podstawie ważnej legitymacji doktoranta lub RKM z zakodowaną ważną ulgą.

4. Emeryci i renciści - na podstawie legitymacji emeryta lub rencisty wraz z dowodem osobistym lub RKM z zakodowaną ważną ulgą.

5. Inwalidzi słuchu - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym z wpisanym kodem 03-L lub RKM z zakodowaną ważną ulgą.

6. Studenci i uczniowie szkół zagranicznych do ukończenia 24 roku życia - na podstawie ważnej legitymacji ISIC.
 

 

UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z USTAW  


UPRAWNIENIA W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ WYNIKAJĄCE Z OBOWIĄZUJĄCYCH USTAW

1. Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnik towarzyszący inwalidzie wojennemu i wojskowemu zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej - na podstawie legitymacji inwalidy wojennego lub wojskowego. Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 i 2 oraz art. 41 ustawy z dnia 29 maja 1974 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 roku, nr 9 poz. 87 z późniejszymi zmianami) - ulga w wysokości 100%.

2. Posłowie i senatorowie - na podstawie legitymacji posła lub senatora. Podstawa prawna: art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 roku, nr 221, poz. 2199 z późniejszymi zmianami) - ulga w wysokości 100%.

3. Kombatanci i inne osoby uprawnione - na podstawie zaświadczenia Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Podstawa prawna: art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 roku, nr 42, poz. 371 z późniejszymi zmianami) - ulga w wysokości 50%.

4. Studenci szkół wyższych - na podstawie ważnej legitymacji studenckiej. Podstawa prawna: art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) - ulga w wysokości 50%.

5. Weterani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa - na podstawie ważnej legitymacji weterana. Podstawa prawna: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. nr 205, poz. 1203) - ulga w wysokości 50%.

 
 
 
WYSZUKIWARKA


 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI, 26-600 Radom, ul. Traugutta 30/30A, sekretariat: tel. 48 365-46-52, fax 48 365-39-93 Projekt i wykonanie: www.copycon.pl