Liczba wizyt: 38155618
Dziś jest: wtorek, 28 marca 2017 Strona wykorzystuje pliki cookies. Szczegóły w polityce prywatności.

wybierz wielkość tekstu:
A A A
 

FUNDUSZE POMOCOWE  


BUDOWA WĘZŁA DROGOWEGO NAD TORAMI W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 9 W RADOMIU

Grafika - loga Narodowej Strategii Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nazwa projektu
Budowa węzła drogowego nad torami PKP w ciągu drogi krajowej nr 9 - ulicy Żółkiewskiego w Radomiu.

Opis projektu
Przedmiotem projektu jest budowa węzła drogowego nad torami kolejowymi w ciągu drogi krajowej numer 9 - ulicy Żółkiewskiego. Prace obejmują: przebudowę ulicy o nawierzchni bitumicznej na odcinku około 675 metrów, budowę węzła drogowego, budowę dwóch wiaduktów drogowych w obrębie tego węzła drogowego, budowę i przebudowę skrzyżowań. Zakres obejmie również budowę chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-jezdnych. Ponadto w niniejszym zakresie prac ujęta jest także przebudowa wszystkich kolidujących urządzeń sieci uzbrojenia oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego. Głównym celem inwestycji jest poprawa dostępności komunikacyjnej oraz stworzenie lepszych warunków dla rozwoju gospodarczego miasta Radomia. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację szeregu celów szczegółowych, do których należą między innymi: poprawa płynności ruchu kołowego, wzrost przepustowości ulicy Żółkiewskiego, skrócenie czasu przejazdu, poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze, poprawa komfortu podróżowania, eliminacja utrudnień w ruchu, stworzenie warunków do planowanej przebudowy linii kolejowej nr 8 relacji Kraków - Warszawa. Realizacja celu głównego oraz celów szczegółowych projektu będzie miała korzystny wpływ na ekonomikę, komfort, płynność oraz bezpieczeństwo jazdy. Realizacja tych celów wydatnie wpłynie także na komfort życia mieszkańców Radomia i prowadzenia działalności gospodarczej przez lokalnych przedsiębiorców. Dzięki zwiększonej przepustowości tej drogi korzyści będą dotyczyły również osób jedynie przejeżdżających przez Radom.

Inwestycja zostanie przeprowadzona dzięki realizacji projektu w ramach działania 8.2:
Drogi krajowe poza siecią TEN-T, priorytetu VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Całkowita wartość projektu: 53.872.384,17 PLN.
Kwota dofinansowania: 42.976.657,67 PLN.
Beneficjent: Gmina Miasta Radomia.

Informacje źródłowe na temat Programu Infrastruktura i Środowisko znajdują się na stronie: www.pois.gov.pl
(po kliknięciu w link strona otworzy się w nowym oknie).
 


 

PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 9 W RADOMIU - ULICY SŁOWACKIEGO W RADOMIU

Grafika - loga Narodowej Strategii Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nazwa projektu
Przebudowa drogi krajowej nr 9
- ulicy Słowackiego w Radomiu na odcinku od ronda Matki Bożej Fatimskiej do granic miasta.

Opis projektu
Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi krajowej nr 9 - ulicy Słowackiego w Radomiu. Opracowanie obejmuje budowę nawierzchni dwukierunkowej jezdni, budowę odcinka ulicy dojazdowej po stronie południowo-zachodniej, budowę chodników, zatok autobusowych, ścieżek rowerowych po obu stronach ulicy oraz nową organizację ruchu na odcinku od ronda Matki Bożej Fatimskiej do granic miasta.

Inwestycja zostanie przeprowadzona dzięki realizacji projektu w ramach działania 8.2:
Drogi krajowe poza siecią TEN-T, priorytetu VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Całkowita wartość projektu: 20.591.092,25,00 PLN.
Kwota dofinansowania: 17.502.428,41 PLN.
Beneficjent: Gmina Miasta Radomia.

Informacje źródłowe na temat Programu Infrastruktura i Środowisko znajdują się na stronie: www.pois.gov.pl
(po kliknięciu w link strona otworzy się w nowym oknie).
 POPRAWA SYSTEMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W RADOMIU

Grafika - loga Narodowej Strategii Spójności, Mazowsza i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Nazwa projektu
Poprawa systemu transportu publicznego przez zakup nowego taboru oraz rozbudowę infrastruktury towarzyszącej.

Opis projektu
W ramach projektu zaplanowano zakup ośmiu autobusów komunikacji miejskiej. Będą to pojazdy niskopodłogowe, napędzane gazem ziemnym, wyposażone w klimatyzację, monitoring oraz ułatwienia dla osób niepełnosprawnych i niewidomych. Projekt obejmuje także zakup 12 podświetlanych wiat przystankowych, monitoring pięciu najczęściej dewastowanych przystanków oraz remont 15 zatok i dwóch pętli końcowych dla autobusów miejskich. W ramach inwestycji powstanie ponadto między innymi miejsce do zawracania autobusów przy ulicy Mroza (w dzielnicy Wólka Klwatecka). Powyższy projekt zdobył wysoką ocenę merytoryczną, zajmując drugą pozycję na liście rankingowej, przyjętej przez zarząd Mazowsza. Planowany okres realizacji zadania: od 1 kwietnia 2013 do 31 grudnia 2014 roku.

Inwestycja zostanie przeprowadzona dzięki realizacji projektu w ramach Działania 5.1 Transport miejski
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Całkowita wartość projektu: 14.582.787,56 PLN.
Kwota dofinansowania: 8.503.777,17 PLN (EFRR), 1.500.666,56 PLN (budżet państwa).
Beneficjent: Gmina Miasta Radomia.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu (po kliknięciu w link strona otworzy się w nowym oknie).
 WDROŻENIE KARTY MIEJSKIEJ I SYSTEMU DYNAMICZNEJ INFORMACJI PASAŻERSKIEJ W RADOMIU

Grafika - loga Narodowej Strategii Spójności, Mazowsza i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dla rozwoju Mazowsza

Nazwa projektu
Wdrożenie Karty Miejskiej i Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w Radomiu.

Opis projektu
Przedmiotem projektu jest dostawa, zamontowanie, wdrożenie, testowanie i uruchomienie Systemu Karty Miejskiej oraz Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. System Karty Miejskiej to elektroniczny system przepływu danych oraz środków finansowych, jak i innych informacji umożliwiających pobieranie opłat za przejazd środkami komunikacji miejskiej przy użyciu bezkontaktowej karty elektronicznej. System ten umożliwi również w przyszłości korzystanie z innych usług, takich jak opłata za wejście na pływalnie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji czy wnoszenie opłat za parkowanie. Karta Miejska dostarczy także wielu danych na temat ruchu pasażerskiego w komunikacji miejskiej, a to pozwoli następnie na optymizację usług przewozowych. Wdrożenie systemu ma polegać na kompleksowym montażu wyposażenia autobusów oraz wszelkich urządzeń systemu w określonych lokalizacjach (autobusy, przystanki, siedziba MZDiK i zajezdnie autobusowe) oraz oprogramowania do poprawnego funkcjonowania takich urządzeń. System ten będzie informować osoby oczekujące na przystankach o rzeczywistym czasie przyjazdu autobusu oraz o zmianach w rozkładach jazdy. Będzie prezentował komunikaty i informował pasażerów w autobusach o przebiegach tras poprzez system głosowych i wizualnych zapowiedzi przystanków. System usprawni ponadto procesy zarządzania pracą taboru komunikacji miejskiej i pojazdami MZDiK (busami do przewozu niepełnosprawnych i innymi pojazdami nadzoru ruchu) poprzez wdrożenie komunikacji tekstowej (pomiędzy dyspozytorem MZDiK i kierowcami autobusów) oraz głosowej i tekstowej (tylko pomiędzy dyspozytorem i kierowcami busów MZDiK). Zapewni także nadzór nad pracą pojazdów w czasie rzeczywistym oraz przy pomocy danych archiwalnych, wykorzystując do tego GPS zainstalowane w pojazdach.

Inwestycja zostanie przeprowadzona dzięki realizacji projektu w ramach Działania 5.1 Transport miejski
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Całkowita wartość projektu: 8.898.798,82 PLN.
Kwota dofinansowania: 85 %.
Beneficjent: Gmina Miasta Radomia.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu (po kliknięciu w link strona otworzy się w nowym oknie).
 BUDOWA OBWODNICY POŁUDNIOWEJ W RADOMIU

Grafika - loga Narodowej Strategii Spójności, Mazowsza i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dla rozwoju Mazowsza

Nazwa projektu
Budowa obwodnicy południowej w Radomiu.

Opis projektu
Przedmiotem projektu jest budowa obwodnicy południowej w Radomiu o długości 11.177 metrów. Wyżej wymienione przedsięwzięcie w zakresie dokumentacji technicznej zostało podzielone na pięć etapów. Projekt przewiduje w ramach robót przebudowę drogi o długości 2.335 metrów, budowę chodników z kostki betonowej wibroprasowanej oraz wykonanie ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego. Ponadto zostaną wybudowane ekrany akustyczne o długości 4.526 metrów, jak również zostanie wykonana infrastruktura techniczna (wodociągowa, gazowa, telekomunikacyjna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, elektroenergetyczna i oświetlenie uliczne). Projekt ten przewiduje także budowę przejść dla zwierząt oraz odtworzenie terenów zieleni wraz z zagospodarowaniem ich nowymi nasadzeniami.

Inwestycja zostanie przeprowadzona dzięki realizacji projektu w ramach Działania 3.1 Infrastruktura drogowa
(drogi powiatowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Całkowita wartość projektu: 203.030.079,56 PLN.
Kwota dofinansowania: 71.225.000,00 PLN.
Beneficjent: Gmina Miasta Radomia.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu (po kliknięciu w link strona otworzy się w nowym oknie).
 PRZEBUDOWA MIEJSKIEGO FRAGMENTU DROGI KRAJOWEJ NR 12 W RADOMIU - ULICY 1905 ROKU

Grafika - loga Narodowej Strategii Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nazwa projektu
Przebudowa miejskiego fragmentu drogi krajowej nr 12 w Radomiu - ulicy 1905 Roku na odcinku od ulicy Limanowskiego do wiaduktu w alei Grzecznarowskiego wraz z dwupoziomowym skrzyżowaniem z ulicą Młodzianowską.

Beneficjent: Radom - miasto na prawach powiatu.
Projekt konkursowy
Priorytet:
VIII - Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe.
Działanie: 8.2 - Drogi krajowe poza siecią TEN-T.
Data zawarcia umowy: 27.05.2010.
Wartość całkowita projektu: 44.378.187 PLN.
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego): 37.721.459 PLN.

Projekt obejmował przebudowę ulic: 1905 Roku od Mariackiej do Maratońskiej, Młodzianowskiej od Sedlaka do
Gdyńskiej, Limanowskiego od Pawiej do Chopina i Łukasika od Kijewskiej do 1905 Roku; budowę i przebudowę
infrastruktury podziemnej; wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic 1905 Roku i Młodzianowskiej, 
1905 Roku i Obrońców, 1905 Roku, Maratońskiej i Limanowskiego; budowę wiaduktu w ciągu ulicy 1905 Roku
oraz układu komunikacyjnego wraz ze skrzyżowaniem ulic 1905 Roku, Limanowskiego, Maratońskiej i Łukasika.

Informacje źródłowe na temat Programu Infrastruktura i Środowisko znajdują się na stronie: www.pois.gov.pl
(po kliknięciu w link strona otworzy się w nowym oknie).
 BUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ - ULICY MŁODZIANOWSKIEJ W RADOMIU

Grafika - loga Narodowej Strategii Spójności, Mazowsza i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dla rozwoju Mazowsza

Nazwa projektu
Budowa i przebudowa drogi powiatowej - ulicy Młodzianowskiej w Radomiu na odcinku od skrzyżowania
z ulicą Księdza Sedlaka do skrzyżowania z ulicą Gdyńską wraz z infrastrukturą techniczną.

Opis projektu
Przedmiotem projektu była budowa i przebudowa drogi powiatowej - ulicy Młodzianowskiej na odcinku od Sedlaka do Gdyńskiej, wraz z infrastrukturą techniczną. W ramach robót budowlanych przy budowie i przebudowie tego odcinka wykonano 962 metry jezdni. Ponadto przebudowano skrzyżowania z ulicami Sedlaka, Chałubińskiego i Gdyńską oraz skrzyżowanie ulic Młodzianowskiej i Blaszanej. Zostały wybudowane i przebudowane chodniki dla pieszych, wykonano oświetlenie drogowe, wybudowana została kanalizacja telekomunikacyjna, sanitarna, deszczowa oraz sieć gazowa.

Inwestycja została przeprowadzona dzięki realizacji projektu w ramach Działania 3.1 Infrastruktura drogowa
(drogi powiatowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Całkowita wartość projektu: 11.514.875,71 PLN.
Kwota dofinansowania: 85 %.
Beneficjent: Gmina Miasta Radomia.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu (po kliknięciu w link strona otworzy się w nowym oknie).


 
BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - ULIC DĘBOWEJ I LUSTRZANEJ W RADOMIU

Grafika - loga Narodowej Strategii Spójności, Mazowsza i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dla rozwoju Mazowsza

Nazwa projektu
Budowa i przebudowa drogi gminnej - ulicy Dębowej oraz przebudowa drogi gminnej - ulicy Lustrzanej w Radomiu
wraz z obsługą cmentarza rzymskokatolickiego od strony północnej.

Opis projektu
Przedmiotem projektu była przebudowa dróg gminnych: ulicy Dębowej na odcinku od Limanowskiego do Maratońskiej oraz ulicy Lustrzanej o łącznej długości 457 metrów, a także budowa utwardzonej nawierzchni jezdni ulicy Dębowej o długości 625 metrów. W ramach robót budowlanych przy przebudowie wyżej wymienionego odcinka ulicy wykonano jednostronną ścieżkę rowerową o łącznej długości 1.071 metrów, przejazd dla rowerów przez ulicę Maratońską o długości 26 metrów oraz wykonano obustronne chodniki. Ponadto zostały wybudowane tam zatoki dla autokarów i zespół parkingów dla obsługi cmentarza na 227 pojazdów. Również w ramach wyżej wymienionego projektu zostało przebudowane i wybudowane nowe oświetlenie uliczne oraz została przebudowana kanalizacja deszczowa.

Inwestycja została przeprowadzona dzięki realizacji projektu w ramach Działania 3.1 Infrastruktura drogowa
(drogi powiatowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Całkowita wartość projektu: 7.848.006,65 PLN.
Kwota dofinansowania: 85 %.
Beneficjent: Gmina Miasta Radomia.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu (po kliknięciu w link strona otworzy się w nowym oknie).
 


 
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ - ULICY WARSZAWSKIEJ W RADOMIU

Grafika - loga Narodowej Strategii Spójności, Mazowsza i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dla rozwoju Mazowsza

Nazwa projektu
Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Warszawskiej w Radomiu na odcinku od ronda Narodowych Sił Zbrojnych
do ulicy Kusocińskiego.

Opis projektu
Przedmiotem projektu była przebudowa drogi powiatowej - ulicy Warszawskiej na odcinku od ronda NSZ do ulicy Kusocińskiego. Wykonano przebudowę nawierzchni dwóch jezdni o długości 1786 metrów i szerokości 7 metrów wraz ze skrzyżowaniami z ulicami podrzędnymi, wykonano również przebudowę zatok autobusowych. Ponadto zbudowano obustronne ścieżki rowerowe, wykonano przebudowę chodnika i modernizację pięciu przejść dla pieszych. Dokonano regulacji studzienek kanalizacji deszczowej, przebudowy oświetlenia i kolidujących z inwestycją sieci energetycznych.

Inwestycja została przeprowadzona dzięki realizacji projektu w ramach Działania 3.1 Infrastruktura drogowa
(drogi powiatowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Całkowita wartość projektu: 10.829.045,74 PLN.
Kwota dofinansowania: 85 %.
Beneficjent: Gmina Miasta Radomia.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu (po kliknięciu w link strona otworzy się w nowym oknie).
 


 
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY KILIŃSKIEGO W RADOMIU

Grafika - loga Narodowej Strategii Spójności, Mazowsza i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dla rozwoju Mazowsza

Nazwa projektu
Przebudowa drogi gminnej - ulicy Kilińskiego w Radomiu na odcinku od ulicy Witolda do ulicy Malczewskiego.

Opis projektu
Przedmiotem projektu była przebudowa drogi gminnej - ulicy Kilińskiego na odcinku od Witolda do Malczewskiego (obecnie ten odcinek nosi nazwę: Stańczyka). Wykonano zmianę nawierzchni ulicy o długości prawie 214 metrów, obustronne chodniki i zatoki postojowe. Dokonano także przebudowy zachodniego wlotu skrzyżowania ulic Witolda i Kilińskiego, oraz zbudowano nowy wlot w obrębie skrzyżowania ulic Malczewskiego, Struga i Kilińskiego (wprowadzono relację lewoskrętną z ulicy Kilińskiego w Malczewskiego). Również w ramach niniejszego projektu zostało wykonane oświetlenie uliczne oraz kanalizacja deszczowa. Wykonano tam ponadto nowe oznakowanie pionowe oraz poziome.

Inwestycja została przeprowadzona dzięki realizacji projektu w ramach Działania 3.1 Infrastruktura drogowa
(drogi powiatowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Całkowita wartość projektu: 1.050.626,85 PLN.
Kwota dofinansowania: 85 %.
Beneficjent: Gmina Miasta Radomia.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu (po kliknięciu w link strona otworzy się w nowym oknie).
.


 
PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH - ULIC MALCZEWSKIEGO I STRUGA W RADOMIU

Grafika - loga Narodowej Strategii Spójności, Mazowsza i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dla rozwoju Mazowsza

Nazwa projektu
Przebudowa dróg powiatowych - ulicy Malczewskiego na odcinku od placu Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania
ulic Malczewskiego, Wernera i Kelles-Krauza wraz z odcinkiem ulicy Struga od skrzyżowania ulic Malczewskiego, Kilińskiego i Struga do placu Jagiellońskiego w Radomiu.

Opis projektu
Przedmiotem projektu była przebudowa dróg powiatowych - odcinka ulicy Malczewskiego wraz z odcinkiem ulicy Struga. Wykonano przebudowę nawierzchni dróg o długości 490 metrów oraz zmianę geometrii skrzyżowania ulic Malczewskiego, Struga i Stańczyka (dawniej jako przedłużenie Kilińskiego) wraz z budową wyspy centralnej oraz wprowadzeniem relacji lewoskrętnej z ulicy Kilińskiego w Malczewskiego. Ponadto dokonano przebudowy chodnika po obydwu stronach jezdni, zatok autobusowych, przejść dla pieszych oraz przebudowano kanalizację deszczową. Również w ramach tego projektu zostało wykonane oświetlenie uliczne, zjazdy indywidualne, a także odwodnienie.

Inwestycja została przeprowadzona dzięki realizacji projektu w ramach Działania 3.1 Infrastruktura drogowa
(drogi powiatowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Całkowita wartość projektu: 2.810.150,44 PLN.
Kwota dofinansowania: 85 %.
Beneficjent: Gmina Miasta Radomia.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu (po kliknięciu w link strona otworzy się w nowym oknie).
 


 
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ - ULICY REJA Z PLACEM KAZIMIERZA WIELKIEGO W RADOMIU
.

Grafika - loga Narodowej Strategii Spójności, Województwa Mazowieckiego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013
dla rozwoju Mazowsza

Nazwa projektu
Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Reja wraz z placem Kazimierza Wielkiego w Radomiu.

Opis projektu
Przedmiotem projektu była przebudowa drogi powiatowej - ulicy Reja wraz placem Kazimierza Wielkiego w Radomiu
na odcinku o długości 690 metrów. W ramach robót budowlanych przy przebudowie wyżej wymienionego odcinka
ulicy wykonano przebudowę jezdni do szerokości 7 metrów, ułożono krawężniki betonowe, wykonano obustronne
chodniki z płyt betonowych wraz ze zjazdami do posesji. Ponadto zostały wybudowane tam zatoki autobusowe
i postojowe oraz przebudowane skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Również w ramach niniejszego projektu zostało
przebudowane oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa, a także wykonano oznakowanie pionowe i poziome.

Inwestycja została przeprowadzona dzięki realizacji projektu w ramach Działania 3.1 Infrastruktura drogowa
(drogi powiatowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Całkowita wartość projektu: 4.535.943,87 PLN.
Kwota dofinansowania: 3.844.842,28 PLN.
Beneficjent: Gmina Miasta Radomia.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu (po kliknięciu w link strona otworzy się w nowym oknie).
 

 
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ - ULICY ŻEROMSKIEGO W RADOMIU
.

Grafika - loga Narodowej Strategii Spójności, Województwa Mazowieckiego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013
dla rozwoju Mazowsza

Nazwa projektu
Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Żeromskiego w Radomiu na odcinku od ulicy 25 Czerwca do Niedziałkowskiego.

Opis projektu
Przedmiotem projektu była przebudowa drogi powiatowej - ulicy Żeromskiego w Radomiu (na odcinku od ulicy 25 Czerwca do ulicy Niedziałkowskiego) o długości 287 metrów. W ramach robót budowlanych przy przebudowie tego odcinka ulicy wykonano przebudowę jezdni do szerokości 4,5 metra i 7 metrów, ułożono krawężniki betonowe oraz kamienne, wykonano obustronne chodniki z kostki kamiennej wraz ze zjazdami do posesji. Ponadto przebudowano skrzyżowania ulicy Żeromskiego z ulicami Słowackiego i Niedziałkowskiego oraz wybudowano pas do skrętu w lewo w obrębie skrzyżowania ulic Żeromskiego i 25 Czerwca. Również w ramach niniejszego projektu zostało przebudowane oświetlenie uliczne i kanalizacja ogólnospławna. Wykonano tam ponadto nowe oznakowanie pionowe oraz poziome.

Inwestycja została przeprowadzona dzięki realizacji projektu w ramach Działania 3.1 Infrastruktura drogowa
(drogi powiatowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Całkowita wartość projektu: 2.199.002,79 PLN.
Kwota dofinansowania: 1.867.035,87 PLN.
Beneficjent: Gmina Miasta Radomia.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu (po kliknięciu w link strona otworzy się w nowym oknie).
 


PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ - ULICY WAŁOWEJ W RADOMIU
.

Grafika - loga Narodowej Strategii Spójności, Województwa Mazowieckiego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013
dla rozwoju Mazowsza

Nazwa projektu
Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Wałowej w Radomiu od ulicy Limanowskiego do placu Kazimierza Wielkiego.

Opis projektu
Przedmiotem projektu była przebudowa drogi powiatowej - ulicy Wałowej na odcinku od placu Kazimierza Wielkiego
do ulicy Limanowskiego w Radomiu. W ramach robót budowlanych przy przebudowie tego odcinka ulicy wykonano
przebudowę jezdni drogi do szerokości 6,5 metra, ułożono krawężniki, wykonano także obustronne chodniki z płyt
betonowych wraz ze zjazdami do posesji. Ponadto zostały wybudowane zatoki autobusowe i postojowe. W ramach
niniejszego projektu przebudowano również oświetlenie uliczne i kanalizację deszczową oraz wykonano oznakowanie.

Inwestycja została przeprowadzona dzięki realizacji projektu w ramach Działania 3.1 Infrastruktura drogowa
(drogi powiatowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Całkowita wartość projektu: 3.804.293,47 PLN.
Kwota dofinansowania: 3.233.649,44 PLN.
Beneficjent: Gmina Miasta Radomia.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu (po kliknięciu w link strona otworzy się w nowym oknie).
 


BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ OD ULICY HODOWLANEJ W RADOMIU DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH

Grafika - loga Narodowej Strategii Spójności, Województwa Mazowieckiego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dla rozwoju Mazowsza

Nazwa projektu
Wykonanie infrastruktury technicznej dla obsługi terenów przemysłowych w osiedlu Wośniki w Radomiu
- budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą od ulicy Hodowlanej do terenów inwestycyjnych.

Opis projektu
Inwestycja została rozpoczęta we wrześniu, a zakończyła się w grudniu 2008 roku. Polegała na uzbrojeniu terenów inwestycyjnych o powierzchni 18,2 hektara. Obejmowała: wykonanie odwodnienia terenu pod drogę dojazdową; budowę drogi dojazdowej o długości 754 metrów; chodnika przylegającego do jezdni; oświetlenia ulicznego; kanalizacji sanitarnej; wykonanie sieci wodociągowej; oznakowania poziomego i pionowego, a także urządzenie terenów zieleni.

Inwestycję przeprowadzono dzięki realizacji projektu w ramach priorytetu I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu (Działanie 1.3 - Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Całkowita wartość projektu: 2.813.490,80 PLN.
Kwota dofinansowania: 728.975,46 PLN.
Beneficjent: Gmina Miasta Radomia.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu (po kliknięciu w link strona otworzy się w nowym oknie).
 BUDOWA ULICY HODOWLANEJ W RADOMIU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

Grafika - loga Narodowej Strategii Spójności, Województwa Mazowieckiego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dla rozwoju Mazowsza

Nazwa projektu
Wykonanie infrastruktury technicznej dla obsługi terenów przemysłowych w osiedlu Wośniki w Radomiu
- budowa ulicy Hodowlanej wraz z infrastrukturą.

Opis projektu
Inwestycja została rozpoczęta w czerwcu, a zakończyła się w październiku 2007 roku. Polegała na budowie ulicy Hodowlanej o długości 370 metrów. Obejmowała: wykonanie odwodnienia ulicy; budowę jednostronnego chodnika
i jednostronnego pobocza; budowę nowego oświetlenia ulicznego i przebudowę istniejącego na skrzyżowaniu z ulicą Kielecką; budowę zatoki postojowej; budowę kanału sanitarnego; przebudowę sieci wodociągowej; przebudowę skrzyżowania ulic Kieleckiej, Wośnickiej i Hodowlanej, a także budowę sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu.

Inwestycję przeprowadzono dzięki realizacji projektu w ramach priorytetu I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu (Działanie 1.3 - Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Całkowita wartość projektu: 2.965.497,71 PLN.
Kwota dofinansowania: 876.304,57 PLN.
Beneficjent: Gmina Miasta Radomia.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu (po kliknięciu w link strona otworzy się w nowym oknie).
 


 
PRZEBUDOWA ULICY WITOSA W RADOMIU

Grafika - loga Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Unii Europejskiej

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Nazwa projektu
Przebudowa ulicy Witosa w Radomiu.

Opis projektu
Inwestycja została rozpoczęta w sierpniu 2006 roku, a zakończona w 2007 roku. O jej modernizację od lat zabiegali mieszkańcy tej okolicy. Przebudowa ulicy Witosa o długości około 2,4 kilometra obejmowała: wzmocnienie konstrukcji nawierzchni na projektowanym odcinku, budowę jednostronnego chodnika, korektę geometrii zjazdów, przebudowę oświetlenia, przebudowę odwodnienia nawierzchni i sieci telefonicznej oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Inwestycja została przeprowadzona dzięki realizacji projektu w ramach priorytetu I
- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów.

Całkowita wartość projektu: 5.411.306,79 PLN.
Kwota dofinansowania: 75 %.
Beneficjent: Gmina Miasta Radomia.

Informacje źródłowe na temat Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego znajdują się na stronie www.funduszestrukturalne.gov.pl (po kliknięciu w link strona otworzy się w nowym oknie).

 
 
 
WYSZUKIWARKA


 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI, 26-600 Radom, ul. Traugutta 30/30A, sekretariat: tel. 48 365-46-52, fax 48 365-39-93 Projekt i wykonanie: www.copycon.pl