Liczba wizyt: 38096409
Dziś jest: niedziela, 26 marca 2017 Strona wykorzystuje pliki cookies. Szczegóły w polityce prywatności.

wybierz wielkość tekstu:
A A A
 

DZIAŁ DOKUMENTACJI I MOSTÓW MZDiK  


Dział Dokumentacji i Mostów w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Radomiu zajmuje się sprawami związanymi z przygotowywaniem dokumentacji technicznych i przygotowywaniem realizacji nowych inwestycji oraz eksploatacją mostów, wiaduktów, przejść podziemnych, kładek dla pieszych i przepustów, znajdujących się na terenie Radomia.

Do zadań Działu Dokumentacji i Mostów należy w szczególności:

- przygotowywanie dokumentacji technicznych w zakresie budowy i przebudowy dróg (w tym czynów drogowych);
- przygotowywanie dokumentacji technicznych w zakresie budowy i przebudowy drogowych obiektów inżynierskich;
- opiniowanie dokumentacji technicznych w zakresie budownictwa drogowego i drogowych obiektów inżynierskich;
- przygotowywanie realizacji budowy nowych ulic (we współpracy z odpowiednimi wydziałami Urzędu Miejskiego);
- prowadzenie postępowań o podział lub scalanie i podział nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe;
- przygotowywanie wniosków wieczystoksięgowych dotyczących ujawnienia prawa własności nieruchomości;
- prowadzenie okresowych przeglądów drogowych obiektów inżynierskich oraz wprowadzanie danych do ewidencji;
- prowadzenie ewidencji drogowych obiektów inżynierskich;
- zlecanie wykonywania dokumentacji na roboty związane z utrzymaniem drogowych obiektów inżynierskich;
- przygotowywanie dokumentacji w celu zlecania i nadzorowania prac związanych z budową i przebudową obiektów;
- zlecanie i nadzorowanie robót związanych z utrzymaniem drogowych obiektów inżynierskich.

Prowadzenie działań w zakresie utrzymania drogowych obiektów inżynierskich zależy w dużej mierze od współpracy z Oddziałem Utrzymania Ulic. Dzieje się tak ze względu na wykorzystywanie przez Dział Dokumentacji i Mostów danych uzyskanych przez inspektorów tego oddziału w czasie dokonywania bieżących przeglądów ulic i obiektów mostowych.

Zdjęcia wybranych obiektów inżynierskich w Radomiu prezentujemy w dziale FOTOGRAFIE I FILMY
(kliknij tutaj, aby otworzyć dział w nowym oknie).

W skład Działu Dokumentacji i Mostów wchodzi również Oddział Ochrony Ulic.

Zadaniem Oddziału Ochrony Ulic jest prowadzenie zgodnie z prawem spraw związanych z drogą oraz jej najbliższym otoczeniem. Sprawy te muszą być zaakceptowane przez zarządcę drogi. Dotyczy to w jednakowym stopniu robót budowlanych wymagających rozkopania jezdni i chodnika lub wprowadzenia utrudnień w ruchu, na przykład przez umieszczenie w pasie drogowym reklam. Każda ingerencja w funkcjonowanie pasa drogowego musi być uzgodniona z zarządcą drogi, co oznacza w praktyce konieczność uzyskania formalnego zezwolenia. To musi natomiast zostać poprzedzone przedłożeniem zatwierdzonego projektu organizacji ruchu oraz wniesieniem przewidzianej przepisami opłaty. Przepisy określają tego typu działalność pojęciem: zajęcie pasa drogowego. Wysokość opłat pobieranych z tytułu zajęcia pasa drogowego poprzez rozkopy, przeciski itp. przedstawia poniższa tabelka nr 1, natomiast z tytułu zajęcia pasa drogowego pod reklamy - tabelka nr 2. Jednostki prowadzące działalność w pasie drogowym, które nie mają wymaganego zezwolenia nie mogą liczyć na pobłażliwość. Przepisy są jasne - ktoś, kto nielegalnie zajmuje pas drogowy, zobowiązany jest zapłacić dziesięciokrotność kwoty, jaką uiściłby, gdyby legalnie otrzymał na to zezwolenie.

Uwaga! Zgodnie z zarządzeniem dyrektora MZDiK nr 17/NA/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 roku każda środa jest w Dziale Dokumentacji i Mostów (w pokojach numer 18, 24 i 30) dniem bez interesanta. Przepraszamy za utrudnienia.

Wnioski o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pod reklamy, roboty, urządzenia, zjazdy lub wygrodzenie oraz lokalizację i przebudowę zjazdu są dostępne w dziale PLIKI DO POBRANIA - kliknij tutaj, aby przejść do strony.
 

 

CENNIK OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO  


Uchwała nr 96/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z 4 kwietnia 2011 roku określa wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Radomia.

§1
Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych położonych w granicach administracyjnych miasta Radomia na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1. prowadzenia robót w pasie drogowym;
2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w punktach 1-3.

§2
1. Za zajęcie 1 metra kwadratowego powierzchni drogi, o którym mowa w §1, punkty 1 i 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
 

  drogi
krajowe
drogi
wojewódzkie
drogi
powiatowe
drogi
gminne
jezdnia do 20% szerokości, opaski,
zatoki autobusowe lub postojowe
4,00 zł 2,40 zł 1,60 zł 1,20 zł
jezdnia powyżej 20% szerokości
- do 50% szerokości
6,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 2,00 zł
jezdnia powyżej 50% szerokości
- do całkowitego zajęcia
10,00 zł 9,00 zł 7,00 zł 5,00 zł
chodniki, pobocza, place, ścieżki rowerowe, ciągi piesze i pieszo-jezdne, pasy dzielące 2,40 zł 1,80 zł 1,40 zł 1,20 zł


2. Do elementów pasa drogowego niewymienionych w ustępie 1 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w wysokości 1,00 zł.
3. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
4. W przypadku drogi nieurządzonej (nieposiadającej wyodrębnionych poszczególnych elementów pasa drogowego) całość powierzchni drogi, mieszcząca się w granicach własności, traktowana jest jako jezdnia.

§3
1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §1, punkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 metr kwadratowy powierzchni pasa drogowego, zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia.

kategoria drogi

lokalizacja urządzenia

w poprzek drogi

wzdłuż drogi

w jezdni

poza jezdnią

drogi krajowe, wojewódzkie,
powiatowe i gminne

50,00 zł

25,00 zł

12,00 zł


2. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłat za 1 metr kwadratowy powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia w wysokości 200 zł.
3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ustępach 1 i 2 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

§4
Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §1, punkt 3, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 metra kwadratowego powierzchni:
1. pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego: 0,60 zł.
2. reklamy, z zastrzeżeniem punktu 3:
- drogi krajowe - 2,70 zł
- drogi wojewódzkie - 2,50 zł
- drogi powiatowe - 1,90 zł
- drogi gminne - 1,50 zł
3. reklamy związane z informacjami o gminie, powiecie lub województwie, a w szczególności w postaci planów, map, tablic, plansz (np. witaczy) - 0,65 zł.
4. dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłaty określonej w ustępie 1, punkt 2, podwyższa się o 30%.
5. dla reklam typu LED stawkę opłaty określonej w ustępie 1, punkt 2, podwyższa się o 100%.

Reklama dwustronna liczona jest jako x 2.Zarządzenie prezydenta Radomia nr 3519/2013 z dnia 1.03.2013 w sprawie wysokości stawek
opłat za zajęcie dróg wewnętrznych położonych w granicach administracyjnych miasta Radomia
(kliknij tutaj, aby otworzyć plik PDF w nowym oknie)
.

 
 
 
WYSZUKIWARKA


 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI, 26-600 Radom, ul. Traugutta 30/30A, sekretariat: tel. 48 365-46-52, fax 48 365-39-93 Projekt i wykonanie: www.copycon.pl