Liczba wizyt: 38096861
Dziś jest: niedziela, 26 marca 2017 Strona wykorzystuje pliki cookies. Szczegóły w polityce prywatności.

wybierz wielkość tekstu:
A A A
 

DZIAŁ INŻYNIERII RUCHU MZDiK  


Dział Inżynierii Ruchu zajmuje się wprowadzaniem zmian w zakresie działania sygnalizacji świetlnej oraz oznakowania pionowego i poziomego dróg. Do zadań działu należy również zatwierdzanie projektów tymczasowych i docelowych organizacji ruchu oraz prowadzenie ich ewidencji. Ewidencjonowane są tu między innymi wszystkie organizacje ruchu wprowadzane na czas trwania robót na jezdni i poza nią, ale w obrębie pasa drogowego (na przykład rowy, chodniki, trawniki). W dziale opracowywane są także koncepcje zmian organizacji ruchu. Zmiany wprowadzane są zarówno na podstawie wniosków Komendy Miejskiej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji, mieszkańców Radomia, jak również na podstawie obserwacji przeprowadzanych przez pracowników MZDiK. Współpraca działu z policją polega ponadto na pozyskiwaniu danych na temat wypadkowości na ulicach miasta. W ramach zadań działu są zlecane analizy rozwiązań komunikacyjnych w Radomiu - pod kątem możliwości wprowadzania zmian pozwalających na usprawnienie ruchu. Na podstawie przeprowadzonych analiz wprowadza się następnie różne zmiany, obejmujące swym zakresem sygnalizację świetlną, oznakowanie poziome i pionowe, a także zmiany geometryczne ulic w granicach administracyjnych Radomia.

Do pozostałych zadań Działu Inżynierii Ruchu zalicza się:

- opiniowanie dokumentacji technicznych w zakresie geometrii, organizacji oraz bezpieczeństwa ruchu;
- opracowywanie propozycji dotyczących systemu parkowania w mieście;
- prowadzenie badań natężeń i struktury ruchu na sieci drogowej miasta;
- udział w komisjach odbiorów obiektów drogowych;
- przygotowanie planów rzeczowych i finansowych (rocznych i wieloletnich) w zakresie inżynierii ruchu.
.

 

ROZPATRYWANIE PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU  


ZASADY ROZPATRYWANIA I ZATWIERDZANIA PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU

Wymagane dokumenty:
• Podanie o rozpatrzenie projektu organizacji ruchu.
• Załączniki.

Projekt organizacji ruchu (sporządzony co najmniej w dwóch egzemplarzach) powinien zawierać:

 1. plan orientacyjny w skali od 1:10000 do 1:25000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
 2. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2000 lub szkic bez skali) zawierający:
  a)  lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,
  b)  parametry geometrii drogi;
 3. program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
 4. zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;
 5. opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
 6. przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
 7. nazwisko i podpis projektanta.

  W przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu tylko w czasie wykonywania czynności, organ zarządzający ruchem może dopuścić wprowadzanie zmian organizacji ruchu na podstawie projektu uproszczonego, zawierającego:
  1) opis techniczny zawierający charakterystykę robót;
  2) powtarzalny schemat umieszczenia na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
  3) sposób rozmieszczenia i oznakowania pojazdów zabezpieczających lub wykonujących roboty lub czynności wykonywane na drodze; w szczególności dotyczy to robót i czynności przesuwających się wzdłuż drogi.

Do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu powinny być dołączone opinie:

 1. komendanta wojewódzkiego Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę krajową lub wojewódzką, z zastrzeżeniem punktu 3;
 2. komendanta powiatowego Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę powiatową, z zastrzeżeniem punktu 3;
 3. komendanta miejskiego Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę położoną w mieście na prawach powiatu lub w mieście stołecznym Warszawie, z wyjątkiem autostrady i drogi ekspresowej;
 4. zarządu drogi, jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt;
 5. organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się lub objętej objazdem, w przypadku zamknięcia drogi dla ruchu lub wprowadzenia na drodze ograniczenia ruchu powodującego konieczność prowadzenia objazdów drogami różnej kategorii.

Opłaty:
nie pobiera się.

Termin załatwienia spraw:
zgodnie z artykułem 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Jednostka odpowiedzialna:
Dział Inżynierii Ruchu MZDiK, ulica Traugutta 30/30A, pokój 8, I piętro, telefon 48 365-46-52, wewnętrzny 136.

Tryb odwoławczy:
Wojewoda Mazowiecki (adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa).

Dodatkowe informacje:
- podanie charakteru organizacji ruchu (stała, czasowa);
- dane o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu;
- przewidziany termin wprowadzenia organizacji ruchu;
- data przywrócenia poprzedniej organizacji ruchu (w przypadku organizacji czasowej).

Podstawa prawna:
artykuł 10 ustęp 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o Ruchu Drogowym (Dziennik Ustaw z 2005 roku, nr 108, pozycja 908, z późniejszymi zmianami) oraz §5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dziennik Ustaw z 2003 roku, nr 177, pozycja 1729).

 
 
 
WYSZUKIWARKA


 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI, 26-600 Radom, ul. Traugutta 30/30A, sekretariat: tel. 48 365-46-52, fax 48 365-39-93 Projekt i wykonanie: www.copycon.pl